Türkmenistanyň Ýörite Olimpiada Milli Merkeziniň ýygyndy topary 2018-nji ýylyň 1-8 oktýabr  aralygynda, Portugaliýanyň Madeýra adasynyň  Funşal şäherinde Dauna sindromly adamlaryň arasynda geçirilen “Bütindünýä Çempionaty2018” gatnaşanlygy barada hasabat.

Türkmenistanyň Ýörite Olimpiada Milli Merkeziniň ýygyndy topary 2018-nji ýylyň 1-8 oktýabr  aralygynda, Portugaliýanyň Madeýra adasynyň  Funşal şäherinde Dauna sindromly adamlaryň arasynda geçirilen “Bütindünýä Çempionaty2018” gatnaşanlygy barada hasabat.

 

Türkmenistanyň Ýörite Olimpiada Milli Merkeziniň we Daun sindromly adamlaryň sport görnüşleri boýunça Halkara Federasiýasynyň 2018-nji ýyla bolan TÝOMM-nyň ylalaşylan sport we sagaldyş senenama meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň maýyplar ýygyndy topary Portugaliýanyň Madeýra adasynyň Funşal şäherinde oktýabr aýynyň 1-8 aralygynda geçirilen Daun sindromly adamlaryň “Bütindünýä Çempionaty Madeýra2018” ýeňil atletika we stol üstünde oýnalýan tennis sport görnüşlerinden üstünlikli gatnaşdylar.

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 30-na, TÝOMM-nyň maýyplar delegasiýasy Aşgabat-Stambul-Portugaliýa-Funşal ugry boýunça “Türkhowaýollarynyň” uçary bilen Portugaliýanyň Lisabon şäheriniň halkara howa menziline gondy. Soňra Lisabondan Madeýra adasyna ýagny Funşal şäherine tarap başga uçarda Funşal şäheriň “Kristiano Ronaldo” adyndaky halkara howa menizline gelip gondylar. Halkara menzilde “Bütindünýä Çempionaty Madeýra2018” guramaçylyk komiteti tarapyndan Türkmenistanyň maýyp türgenleri ak ýürek bilen oktýabr aýynyň 1-ne garşy alyndy we ähli maýyp türgenleri saglygyny dikeldýan maksatnama laýykykda resmi taýdan hasaba alynmak üçin akreditasiýa gatnaşdylar. Soňra Türkmenistanyň topary “Dorisol” atly 4-ýyldyzly rahat myhmanhana äkidildi we ol ýerde türgenler oýunlar döwründe ýaşadylar hem-de ertirlik, günortanlyk, agşamlyk naharlaryny edindiler.

Şol gün agşamky toý saçagyň başynda Türkmenistanyň ýygyndy topary we beýleki ýurtlaryň delegasiýalaryň arasynda, oýunlar guramaçylar komiteti bilen tanyşlyk dabarasy geçirildi. Oktýabr aýynyň 2-ne Bütindünýä Çempionaty2018 ähle gatnaşyjy topar ýolbaşçylary bilen “Dorisol” myhmanhanada duşuşyk geçirildi. Oktýabr aýynyň 3-ne 09:30-12:30 aralygynda ýeňil atletika we stol üstünde oýnalýan tennis boýunça türgenleşik işleri geçirildi we soňra 14:30-15:30 aralygynda stol üstünde tennis boýunça gatnaşyjylary Ponta do Sol şäher häkimi     uly buýsanç bilen garşylady. Soňra 17:00-18:00 aralygynda Açylyş Dabarasy sebäp bilen Funşal şäher häkimi gutlag sözi bilen çykyş etdi. 18:00-18:30 aralygynda çempionata gatnaşyjylaryň dabaraly ýörişi boldy. 19:00-20:00  çempionatyň açylyş dabarasy geçirildi.

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 4-ne Ribeýra Brawa Sport toplumynda umumy 36 ýurtlaryndan (5 kontinentlerinden Latin Amerika, Aziýa, Afrika, Ýewropa we Awstraliýa) 300 türgen ýygnanyşyp, ýeňil atletika sport görnüşinden

ýaryşlar döwrebap stadionynda geçirilip, umumy dünýäniň 5 kontinetlerinden 21 ýurtlardan gelen 60 türgenler öz güýjüni synanyşmaga, birinji orunlara gazanmak üçin ýygnanyşdylar. Ýeňil atletikadan türgenleri aşakdaky görnüşlerinden ýagny,  100,200,400,800,1500m aralykda ylgamakda, 4×100 4х200 we 4х400 estafeta, uzynlygyna bökmek we ýokarlagyna ylgap bökmek, ýadro top zyňmak we iteklemek, naýza zyňmak ýaly görnüşlerden ýaryşdylar.

 

Şol gün ýaryş ýeňil atletika sport görnüşinden 16 ýurtlaryň türgenleriň (Portugaliýa, Günorta Afrika, Italiýa, Braziliýa,Türkiýe Respublikasy, Finlýandiýa, Meksiko, Polşa, Beýik Britaniýa, Fransiýa, Kosta Rika, Awstraliýa, Şwesiýa, Horwatiýa Respublikasy) türgenleriň arasyndan 1500m aralykda ylgamak bilen 09:00-13:30 ýeňil atletika boýunça ýaryş başlady we 19:00-21:30 aralykda ýeňil atletika boýunça ýaryş dowam etdi. Oktýabr aýynyň 5-ne 1500m aralykda ylgamakdan Braziliýanyň türgeni Iria Gomes, Portugaliýanyň türgeni Paulo Henrikes, Şwesiýaly Filip Larsson we Türkmenistanyň türgen Babajan Rozbaýew öňe saýlandylar, şol türgenlerden hem öňe saýlanan Rozbaýew Babajan 5.40.40 bilen (elektron san tablo görekzmeginde)  1-nji bolup geldi we gyzyl medala mynasyp boldy. Şeýle hem oktýabr aýynyň 7-ne 800m aralykda ylgamakda Polşadan türgen, Braziliýaly we Portugaliýa we ş.m arasynda bäsdeşlik görkezen Babajan Rozbaýew finala çykdy we 2.47.54 elektron tablo san görkezmeginde öňe saýlanyp ýene bir gyzyl medaly gazandy we ýurdumyzyň baýdagyny belende galdyrdy.

Ýeňil atletikanyň Baş emini Portugaliýanyň ýeňil atletika federasiýasynyň wekili boldy we eminler agzasyna girýän gapdal, çäk eminleri hem Portugaliýanyň ýeňil atletika federasiýasynyň eminleri bolup bellendiler.

Babajan Rozbaýewyň şanyna 2 gezek ýurdumyzyň baýdagy galdyryldy we Türkmenistanyň gimni aýtdyryldy. Esasy bellenilmeli zatlaryň biri, Sylaglanma dabarasynda Dauna sindromly adamlaryň sport görnüşleri boýunça federasiýanyň prezidenti jenap Jeff Smedleý we ANDDI-Portugaliýa ýerli oýunlar komitetiň prezidenti jenap Hose Kosta Pereýra gutladylar we sylagladylar.

Gynansakda stol üstünde oýnalýan tennis görnüşinden biziň türgenimiz Roman Omarow hiç hili oruna mynasyp bolmady.  Stol üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryşlar  “Assoсiaсao de tenis de mesa de Madeira” sport desgasynda geçirildi.      Stol üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryşda umumy 36 ýurtdan türgenleriň gatnaşmagyna 6 topar döredildi. Biziň türgenimiz Roman Omarow 142 belgiden çykyş etdi we jemleýji oýuna 2,3 belgili tennis oýnalýan stolda öz güýjüni synady. Roman Omarow güýçli topara düşdi we 3 gezek oýnady. 1-nji toparda Fransiýa, Portugaliýa we Günorta Afrika türgenleriň arasyna düşen Roman Portugaliýaly türgen Ferreira Goncalo, 2- oýunda fransuz türgeni Cedric Courrilaud, 3-nji  gezekde Günorta Afrika Respublikasynyň türgeni Pieter Starke bilen ýaryşlaryň protokollaryna görä 3:0, 11:4 we 12:10 ýeňilişe sezewar boldy. Netijede Roman Omarow gatnaşyjylaryň hataryndan çykaryldy. Ýeke oýunda Lebap welaýatynyň türgeni Roman Omarow çykyş etdi, iki bolup oýnamakdan we garyşyk oýunda belli sebäplere görä Türkmenistan hiç hili gatnaşmady.

Halkara eminler toparynda eminçilik eden fransiýaly Jak Simon we onuň kömekçisi ýerine ýetirdiler. Beýleki eminler toparynyň agzalary milli derejeli Portugaliýanyň stol üstünde oýnalýan tennis federasiýanyň wekilleri eminlik etdiler. Oýunlar başlamazdan öň adaty ýaly düzgüne görä türgenleriň sport geýimeriň we sport enjamlaryň talaba laýyklygy gözden geçirildi. Şeýle hem

deslapky ýygyndy toparlaryň baş wekilleri, eminler toparynyň wekilleri hem-de tehniki taýdan hyzmat edýän gullugyň gatnaşmagynda geçirilen maslahatlarda belli sport düzgünlere görä hereket edilmegi, ITTADS-halkara stol üstünde oýnalýan tennis federasiýasynyň talabyna laýyklykda ýerine ýetirilmegini duüduryldy we maslahatlaşyldy. “Bütindünýä Çempionat Madeýra2018” Portugaliýanyň Dauna sindromly adamlaryň sport  federasiýasynyň, we Portugaliýanyň stol üstünde oýnalýan tennis federasiýasy, Portugaliýanyň ýeňil atletika federasiýanyň goldawy bilen geçirildi.

 

Netijede TÝOMM-nyň delegasiýasy 5 kontinentlerinden (Latin Amerika, Aziýa, Afrika, Ýewropa we Awstraliýa) 39 ýurtlaryň 300 türgenileriň gatnaşmagynda çykyş edip, gowy netije görkezdiler. Umuman: Türkmenistanyň topary 800m we 1500m aralykda ylgamak boýunça 2 gyzyl medala eýe boldy.

Gatnaşyjylar tarapyndan hiç hili tertip-düzgün bozulmalar ýüze çykarylmady. Hemme gerekli fotomateriallar TYOMM-nуň  wekilleri tarapyndan surata düşürildi. Soňra geçirilen sport çäresi hakynda habarnamalar we fotomateriallar gazet-zurnallarda çap etmek üçin «Heйтральный Туркменистан» we «Türkmen Sport» gazet-žurnalynyň redaksiýasyna iberildi. Ähli geçirilen çäreler CD-disklerine ýazga geçiriler we TÝOMM-nyň internet sahypalasyna (soturkmen.org) çykarylar. Hasabatlar Ýewropa/Ýewraziýa Ýörite Olimpiada we gerekli ýerine habar bilen iberildi.

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Ýörite Olimpiada Milli

Merkeziniň baş Direktory

TÝOMM-nyň delegasiýanyň ýolbaşçysy                                T.A. Iskanderow